Om projektet

Sammen om børn har til formål at fremme alle børns muligheder for at deltage i fællesskaber, og på længere sigt fremme børnenes samfundsmæssige deltagelse, herunder i uddannelse og på arbejdsmarked.

Hvem omfatter projektet?

Sammen om børn bygger i store træk på samskabelse og nytænkning af, hvordan man inddrager og skaber samarbejde og relationer mellem børnene, børnenes nærmeste og de fagprofessionelle i de tidlige år.

Primær målgruppe

Den primære målgruppe for projektet er alle børn og familier i distrikterne Hedegården og Baltorp, og kan måske særligt gavne udsatte og sårbare forældre med børn i alderen 0 - 6 år.

Tværfaglig forankring

Projektet er forankret i Center for Skoler, Institutioner og Kultur i Ballerup Kommune, men går på tværs af forvaltninger i kommunen og på tværs af de fagprofessionelle grænser. Dvs. at det er et fælles projekt, hvor flere faggruppers viden sættes i spil for at skabe positive interaktioner mellem barn og voksen.

Projektet inddrager og involverer derfor en række af de forskellige faggrupper lige fra pædagoger og sundhedsplejersker til PPR dvs. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (f.eks. pædagogiske vejledere, logopæder, tale- og hørekonsulenter, ergo- og fysioterapeuter, psykologer)

Projektets professionelle aktører er derfor:

 • Alle medarbejdere i dagtilbuddene
 • PPR-medarbejdere som er tilknyttet distrikterne
 • Sundhedsplejersker som er tilknyttet distrikterne

   

  Hvad er baggrunden for projektet?

  I Ballerup Kommunes budget for 2019 blev der afsat 2 mio. kr. om året i årene 2020-2022 til et muligt fondssamarbejde om barnets første 1000 dage.

  Aftaleparterne ønskede at afsøge mulighederne for, i samarbejde med en fond, at styrke indsatsen for de mest udsatte børn og deres forældre endnu mere i forlængelse af de eksisterende indsatser. 

  Det ledte til, at projektet sendte en fondsansøgning til Nordea-fonden, som gav tilsagn om støtte til Sammen om børn - bedre deltagelsesmuligheder for alle børn.

  Grundet corona er projektperioden blevet forlænget, så den nu løber til slutningen af 2024. 

   

  Hvilken udfordring skal projektet prøve at løse?

  Ikke alle børn i alderen 0-6 år får de samme deltagelsesmuligheder som deres jævnaldrende, og dermed får de heller ikke de samme muligheder for udvikling og læring.

  De fagprofessionelle oplever en række familier med en baggrund og nogle vilkår, som udfordrer forældrerollen. Det kommer bl.a. til udtryk i, at forældrene kan have svært ved at få etableret en tryg tilknytning til eget barn, hvilket kan få konsekvenser for børnenes deltagelsesmuligheder på sigt.

  Dette gælder både nationalt, i Ballerup Kommune og måske særligt i projektdistrikterne Hedegården og Baltorp.

  Projektet giver mulighed for at afsøge, hvordan man i fællesskab kan skabe fornyede og lærerige relationer mellem børn, forældre og fagprofessionelle, som kan bidrage til, at alle børn får bedre deltagelsesmuligheder.

   

  Målsætninger for projektet

   Målsætningerne for projekt Sammen om børn er følgende:
    
   1. Fremme en tryg tilknytning for alle børn og særligt mellem de forældre og børn, hvor forældrene pga. forskellige omstændigheder ikke har overskud til at skabe en tilstrækkelig god relation til barnet. Udforske nye måder at samarbejde med og understøtte forældrene i tilknytning og skabe gode vilkår for barnets trivsel. 
     
   2. Inddrage forældre og særligt forældre i de mest udsatte og sårbare positioner i tilrettelæggelsen af nye fællesskaber, der kan skabe en højere grad af deltagelse af alle forældre i institutionens fællesskaber. Fællesskaber som på kort og lang sigt skal danne grundlag for at styrke børns tilknytning og relationsdannelse. 
     
   3. Understøtte den pædagogiske faglighed med henblik på at øge graden af kompetence til at kunne sætte tidligt ind og støtte op om tilknytningen mellem børn og forældre.
     
   4. Udvikle en professionel praktis, hvor den sociale interaktion børn tilbydes, er af højeste kvalitet.
     
   5. Udvikle det tværfaglige samarbejde om og understøttelsen af en tidlig sprogindsats.
     
   6. Sikre sammenhæng i overgangen mellem hjem og dagtilbud.
     
   7. Bidrage til at udvikle en metode for praksis, som kan anvendes af andre kommuner og institutioner.

   Projektets tre spor

   Projektet er inddelt i tre spor, der bl.a. indeholder en opkvalificeringsindsats med kompetenceforløb, som skal understøtte processerne i børnehusene. 

   Opkvalificeringsindsatsen og indholdet i kompetenceforløbene tilrettelægges og udvikles i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og Ballerup Kommune, herunder i tæt samarbejde med de pædagogiske ledere, som skal lede de lokale forandringsprocesser.

   Læs mere om projektets tre spor her.

    

   Succeskriterier for projektet

   Projektets indsatser er genstand for en løbende evaluering, så de undervejs kan rettes til, hvis de ikke fungerer. Evalueringen designes på en måde, der gør det muligt både at undersøge samt evaluere indsatsens tre spor, og på den baggrund udvikle en metode for praksis, som vil kunne anvendes af andre kommuner og institutioner.

   Evalueringen tager afsæt i projektets succeskriterier, som er, at der registreres:

   • Et fald i behov for indsatser på baggrund af screeninger for efterfødselsreaktioner i barnets første leveår
   • Et fald i antal bekymringer vedr. børn i begyndende mistrivsel i 1-6 årsalderen
   • En positiv udvikling i forældrenes evne til at skabe tryg tilknytning til deres barn (Sundhedsplejen)
   • At færre børn skoleudsættes
   • At flere børn giver udtryk for trivsel ved indskolingsundersøgelsen og trivselsmålinger i 0. klasse.

   Evalueringsdesignet udvikles i samarbejde med konsulenthuset Pluss.

    

   Målepunkter for projektets aktiviteter

   • Der er gennemført kompetenceudviklingsforløb for 120 pædagoger, 6 sundhedsplejersker og et antal PPR-medarbejdere i 10 daginstitutioner i 2 distrikter.
     
   • 90% af de faglige medarbejdere, som er med i projektet, vurderer i spørgeskemaundersøgelse, at de har udviklet deres kompetence på de fire kompetenceperspektiver, som aktionslæringen fokuserer på som betydende for at praktisere interaktioner af høj kvalitet.
     
   • 20 % flere forældre er involveret i fælles aktiviteter end før projektet.
     
   • Der er udviklet og etableret 3 nye fællesskaber pr deltagende institution som involverer forældre og evt. lokalsamfundet, og hvor fokus er på relationen mellem voksen og barn.
     
   • Forældre vurderer ved spørgeskemaundersøgelse, at deres perspektiver i højere grad reflekteres i de fælles aktiviteter.

    

   Tidsplan

   Januar 2021:

   Projektleder starter

   Styregruppe og arbejdsgrupper etableres, og der laves en projektplan.

   Fra 1. april 2021:

   Projektets tre eksplorative spor udrulles løbende i de forskellige børnehuse med initiativer såsom

   • Opstartskonference
   • Uddannelsesdage for medarbejdere
   • Aktionslæringsforløb
   • Forældreinterviews
   • Implementering af nye tiltag
   • Etc.

   Slut 2024:

   Projektet afsluttes med en overordnet evaluering, samt opsummering og formidling af de opdagelser, man har gjort undervejs, og som kan komme andre til gavn. 

    

   Logoet i Sammen om børn

   Sammen om børns logo veksler dynamisk mellem forskellige former og figurer.

   Den konstante bevægelse og forandring symboliserer, hvordan de mange forskellige løsningerne skal findes, ændre og udvikle sig i mødet mellem projektets mange forskellige aktører. 

      Sammen om børns dynamiske logo som skifter form tilsvarende projektet