Det betyder projektet for dig og dit barn

Projekt 'Sammen om børn - bedre deltagelsesmuligheder for alle børn', tager udgangspunkt i hverdagen med børn i hhv. distrikt Hedegården og distrikt Baltorp, og sætter fokus på at at gøre en indsats for alle børn ved at sætte udforskel og udvikle samarbejdet familier og medarbejdere imellem.

Projektet omhandler børn i alderen 0-6 år og deres forældre, og indebærer alt lige fra efteruddannelse af medarbejdere til praksisnært samarbejde og fælles indsatser i hverdagen med børn.

Nedenfor kan du læse nærmere om, hvad projektet indebærer og hvordan det påvirker dig. 

Under 'Nyheder' kan du desuden læse om nogle af de arrangementer og workshops, der har været afholdt i løbet af projektet.

 

  Bedre deltagelsesmuligheder for alle børn

  Barn går på line

  I Sammen om børn vil vi sætte fokus på at udvikle og afprøve nye former for fællesskaber mellem børn, forældre og fagprofessionelle for at se, om det styrker børnenes trivsel, udvikling og læring både i dagtilbud og videre frem i livet.

  Med en tidlig indsats, som starter allerede inden børnene begynder i dagtilbud, og med fællesskabet som kerne, sættes visionerne i Ballerup Kommunes Børne– og Ungestrategi aktivt i spil i projektet.

  Projektet løber fra 2021-2024, og indeholder tre spor: A, B og C.

  Her arbejdes med opkvalificering og kompetenceudvikling af de fagprofessionelle med fokus på inddragelse og involvering af alle børn og forældre.

  Projektets mål

  • Understøtte alle forældre i at skabe gode vilkår for barnets trivsel
  • Inddrage forældre, og særligt forældre i de mest udsatte og sårbare positioner, i udviklingen af nye fællesskaber
  • Udvikle en professionel praksis, hvor den sociale interaktion, børn tilbydes, er af højeste kvalitet
  • Udvikle det tværfaglige samarbejde om tidlig sprogindsats • Sikre sammenhæng i overgangen mellem hjem og dagtilbud
  • Udvikle en metode, som kan anvendes af andre kommuner og institutioner.

   

  Deltagerne i Sammen om børn

  • 10 børnehuse og dagplejen - godt 1000 børn og deres forældre i Distrikt Baltorp og Distrikt Hedegården
  • Pædagoger, medhjælpere, sundhedsplejersker, ledere, PPR og andre fagprofessionelle
  • Ballerup Kommune i samarbejde med Københavns Professionshøjskole
  • Projektet er finansieret af Ballerup Kommune med støtte fra Nordea-fonden.

   

              Nordea-fonden      Kp's logo

   

  Forældre som samarbejdspartnere

  I Ballerup Kommune har vi en ambition om, at borgere og kommune skal være fælles om at skabe de bedste vilkår for børnenes fremtid.

  Det kan du læse om i folderen 'Forældre som samarbejdspartnere', som du kan læse her.

   

  Logoet i Sammen om børn

  Sammen om børns logo veksler dynamisk mellem forskellige former og figurer.

  Den konstante bevægelse og forandring symboliserer, hvordan de mange forskellige løsningerne skal findes, ændre og udvikle sig i mødet mellem projektets mange forskellige aktører. 

     Sammen om børns dynamiske logo som skifter form tilsvarende projektet